Vedtægter

Vedtægter for Kunstgruppen Djurs

CVR Nummer 30231937

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Kunstgruppen Djurs

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

Foreningens formål er at skabe rammer for kunstnermedlemmers udstillingsvirksomhed samt for medlemmernes udveksling af erfaringer og oplevelser med kunstneriske aktiviteter.

§ 2 Medlemsforhold

Alle kan optages som medlem. Medlemmer kan optages som kunstnermedlemmer og som støttemedlemmer. Medlemsskabet er personligt.

Kunstnermedlemmer er kunstnere og kunsthåndværkere, som ønsker at deltage i udstillingsaktiviteter. For at blive optaget som kunstnermedlem skal medlemmet godkendes af bestyrelsen eller af et af bestyrelsen nedsat optagelsesudvalg.

Støttemedlemmer er medlemmer, som ikke ønsker at udstille.

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

§ 3 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på foreningens ordinære generalforsamling. Kontingentperioden løber fra 1. januar – 31. december.

Der fastsættes et kontingent for kunstnermedlemmer og et for støttemedlemmer.

Medlemsskabet er aktivt, når kontingentet er betalt.

Indbetalt kontingent betales ikke tilbage ved udmeldelse i kontingentperioden.

§ 4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april og indkaldes med 14 dages varsel ved henvendelse til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale presse.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer med undtagelse af beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter.

På generalforsamlinger har hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Alle spørgsmål vedr. generalforsamlingens ledelse, procedure og stemmeafgivning afgøres af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

§ 5 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægt kan kun ændres, såfremt mindst 1/2 af foreningens medlemmer er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig jf. ovestående, og er der flertal for vedtægtsændringerne, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned og med 8 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

§ 6 Ledelse

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen.

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år af gangen.

Genvalg til bestyrelsen og til suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsens beslutninger sker ved stemmeflerhed.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse ad hoc udvalg eller udpege medlemmer af foreningen til varetagelse af opgaver i foreningen. Disse kan deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder efter behov.

Bestyrelsen kan invitere kunstnere uden for medlemskredsen til at udstille eller medvirke som sagkyndig bistand til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst tre af bestyrelsens medlemmer kan stemme for eksklusionen.

§ 7 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 7 Hæftelse

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformand og kasserer.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med foreningens formue.

§ 8 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen kan opløses, såfremt mindst 1/2 af foreningens medlemmer er mødt på den ordinære generalforsamling og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Forslag om opløsning skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

En på generalforsamlingen vedtagen beslutning om opløsning er først endelig, når den er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling og med 8 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan ophævelsen vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen sørge for, at alle skyldige udgifter er betalt, og det endelige regnskab skal påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor. Skulle der herefter være penge tilbage, skal disse anvendes til støtte af aktiviteter for kræftramte børn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2017

Nete Thomsen     /       Morten Thuesen

Formand              /              Næstformand